Reglament de Règim Intern de l'ESMUVI
Publicat el 18/5/10

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

NORMES DE CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT DE L'ESMUVI.

L'ESMUVI és una escola de música privada, on els seus alumnes van per voluntat pròpia i on l'assistència i durada dels estudis respon als interessos i necessitats de cada persona. Degut això, les normes de convivència, encara que necessàries, estan pensades per a que la resta d'alumnes no troben la seua educació musical obstaculitzada o endarrerida per problemes creats per altres alumnes o situacions.

Tota la comunitat educativa, alumnes, pares i professors seran els responsables de fomentar una convivència de respecte entre les persones, instal·lacions, materials, equipaments,etc. tot per a crear el millor clima d'aprenentatge dels i per als nostres alumnes i de treball per als nostres professors.

Per tant, encara que els alumnes paguen les seues quotes i matrícules, no tenen el dret de crear problemes de convivència i d'obstaculitzar la tasca educativa del professorat.

No obstant la bona voluntat de tots, cal posar unes normes de convivència i funcionament on tot això estiga reglamentat i acceptat per totes les parts. Per això, s'estableix el següent:

1.Del respecte a les normes de convivència.

És molt necessari, i més en una escola de música on la importància del silenci es primordial, que els alumnes tinguen un comportament adequat, deixen donar les classes i no creen problemes als professors, resta d'alumnes, etc. Quan es detecten problemes per part de la comunitat educativa, professorat, pares i alumnes, que siguen continus i que no deixen dur endavant la tasca educativa de l'ESMUVI, es prendran les següents mesures extraordinàries que dependran del grau d'importància del problema, però que seran:

- Apartament de l'alumne de la classe i comunicació amb els pares de forma telefònica, email, o a la llibreta o agenda de l'alumne de la causa.
- Suspensió del dret d'assistència a les classes durant els dies que es determinen sense dret a reemborsament de la quota.
- Baixa del centre per conductes greument perjudicials a la comunitat educativa.

També serà causa de baixa del centre, encara que estigue al dia en el pagament de les quotes, la poca o no assistència de l'alumne a les activitats inscrites o el seu  poc rendiment, . D'aquesta manera, altres alumnes poden accedir als ensenyaments musicals del nostre centre.

No es pot fumar dins de l'ESMUVI ni davant la porta del centre per cap membre de la comunitat educativa, alumnes, professors i pares i mares.
 

2.Del pagament de les quotes.

El pagament de les quotes pot realitzar-se mensual, trimestral o anualment i per domiciliació bancària, transferència, i en efectiu per ingrés al banc o al mateix centre.

Les quotes domiciliades es passaran el primer dia de cada mes i els ingressos o pagament en efectiu es farà durant la primera setmana de cada mes.

L'impagament de dos mesos consecutius de la quota mensual farà perdre la condició de l'alumne a assistir a les classes fins que no s'arregle aquest problema.

Si hi han quotes impagades a l'ESMUVI no es deixarà matricular l'alumne en nous cursos o activitats fins que no estiga al corrent de pagament.

3.De la matrícula i les baixes.

El procés de matrícula es realitza durant els mesos abans de l'inici de curs.

Per a matricular-se o donar-se d'alta d'una matèria inicialment no inscrita fora del període normal de matrícula, s'ha de fer mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, la qual estudiarà la viabilitat de la sol·licitud depenen de la disposició de vacants.

La inscripció de matrícula és de 30€ només pagant-se una vegada per curs acadèmic. Per a socis de les associacions integrants de l'ESMUVI o els seus fills, és de15€.

Per cursos puntuals o trimestrals que l'ESMUVI anirà oferint durant el curs, la matrícula i condicions variaran depenen del curs.

Les baixes d'alumnes s'han d'avisar abans del dia 15 de cada mes per a poder tramitar la baixa i no es cobre aquell mes. Si no és així, no es responsabilitat del centre el cobrament del mes si no de l'alumne. La baixa es tramitarà omplint la sol·licitud de baixa corresponen. Si la baixa es temporal, cal especificar el temps que s'estarà de baixa. Les baixes poden ser d'una sola matèria com de totes les matèries de les que l'alumne estiga matriculat.

Es crearan llistes d'espera en el cas de no haver places en alguna matèria u horari. Aquesta llista d'espera es portarà per ordre i data de la matrícula o de la sol·licitud. Si finalment, un alumne matriculat no pot realitzar els seus estudis per causes directes de l'ESMUVI, com poden ser: estar en llista d'espera i finalment acabar el curs sense rebre ensenyament, no haver matricules suficients per a realitzar cert instrument o grup, etc. se li retornaran els diners de la matricula.

En cap altre cas es retornarà els diners de la matrícula.
4.Del calendari escolar, horaris i assistència.

Els horaris de començament i finalització de les classes es compliran de manera rigorosa, ja que el funcionament de l'ESMUVI impossibilita començar la classe més tard ja que hi han altres grups i alumnes.

La puntualitat és important i si un alumne arriba tard serà a discreció del professor deixar-lo entrar a classe, sobretot en classes de grup.

El calendari escolar serà el mateix que decideixi el Consell Escolar Municipal de Vinaròs amb els mateixos dies lectius. Els ponts també seran festius encara que agafen dissabtes o diumenges. L'ESMUVI posarà a disposició dels alumnes un calendari dels dies lectius del curs.

L'assistència a les classes no és obligatòria encara que es passarà llista dels alumnes a les classes. Si les faltes d'assistència son continues, l'ESMUVI es reserva el dret de donar de baixa l'alumne per a beneficiar a altres alumnes que poden estar en llista d'espera o canviar de grup, d'horari, etc.

Si es té coneixement de que durant uns dies, l'alumne no pot assistir a les classes per qualsevol circumstància, es prega avise amb temps, per així no donar-lo de baixa.

La no assistència a les classes no eximeix del seu pagament.

L'assistència a altres activitats programades per l'ESMUVI fora del horari habitual de l'alumne com poden ser: concerts, audicions, etc. es consideren d'assistència obligatòria ja que formen part de la formació que dona el centre. No és així en canvi si s'organitza alguna activitat on l'alumne cal que pague un extra com: excursions, visites,etc.

5.De les incidències.

Si per diverses raons, l'ESMUVI no pot oferir les classes per motius com: malaltia del professor, baixa prolongada del professor, problemes de disponibilitat del local, etc. l'escola avisarà amb la màxima antelació per a evitar molèsties als alumnes i pares.

Les classes per malaltia puntual del professor no es recuperen, en canvi si son per qualsevol altre motiu, es recuperaran les classes d'acord amb el professor i els alumnes en el dia i hora.

6.De la pèrdua o trencament d'instruments i materials.

En el cas de pèrdua, robatori, trencament, deteriorament o mal ús d'instruments, llibres i qualsevol cosa propietat de l'ESMUVI o propietat d'altres persones, alumnes o pares, i feta de manera intencionada o negligent, l'alumne, els seus pares o tutors, hauran de pagar els desperfectes, reparacions o compra de nous instruments o material. La negativa a complir aquesta norma, provocarà l'apartament de l'alumne del centre indefinidament i fins que no s'hagi fet la reparació i pagament. També es pot aplicar la normativa del respecte a les normes de convivència depenen de la gravetat del succés.

7.De la llengua d'ús del centre.

La llengua vehicular de l'ESMUVI és el valencià/català. És la llengua que s'utilitzarà en les comunicacions del centre i la llengua vehicular de les classes. És recomana el seu coneixement als alumnes per a un bon procés d'aprenentatge.

8.De l'organització dels grups.

Els alumnes, pares i mares poden indicar les seues necessitats i interessos musicals, però és competència única de l'ESMUVI i del seu claustre de professors la distribució dels alumnes en els diferents grups, minigrups, etc. sempre seguin criteris metodològics i buscant sempre millorar l'educació de l'alumne.

Els alumnes de 4 anys o menys degut a la seua curta edat han d'estar acompanyats per un familiar adult a qualsevol de les classes i activitats o grup, ja que considerem degut a la seua edat es sentiran més segurs i seguiran millor les diferents activitats. Si l'alumne no pot estar acompanyat per un adult, millor esperar a que l'alumne tinga 5 anys complits. Si algun alumne té algun tipus de deficiència o problema motriu, psíquic, d'aprenentatge, etc. serà necessari dir-ho a l'equip de professors de l'ESMUVI o a la matrícula i abans de començar el curs, per així, conèixer exactament les necessitats educatives i poder respondre correctament des de l'inici. Si no se'ns comunica aquest fet, l'ESMUVI es reserva el dret a anular la matrícula.

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884