Funcionament Batucada
Publicat el 13/11/13

-Aquest reglament ha sigut elaborat per a tenir unes normes clares de funcionament, de convivència i resolució de possibles problemes dins del grup per a tenir un marc clar de funcionament per a tots els membres. És obligatòria la seua acceptació i signatura per a pertànyer al grup ESMUVI Batucada. En aquest document també es dona informació del funcionament i estructura del grup.

 

REGIM INTERN I DE FUNCIONAMENT D'ESMUVI BATUCADA

 

SOBRE ELS MEMBRES D'ESMUVI BATUCADA

 

-Els/les membres d'ESMUVI Batucada tenen la condició d'alumnes d'ESMUVI Escola de Música de Vinaròs i venen amb l'objectiu d'aprendre i participar en les activitats d'ESMUVI Batucada.

 

-Els/les membres d'ESMUVI Batucada accepten participar econòmicament de les despeses del grup mitjançant la quota trimestral o despeses extra que puguen originar-se de les diferents activitats que es desenvolupen. Accepten pagar les diferents quotes o despeses produïdes pel grup, com també accepten que es passe la domiciliació bancària de la quota.

 

-Accepten esforçar-se per a millorar musical, tècnica i artísticament el grup i comprometre's a assistir a les diferents activitats que organitze ESMUVI Batucada, i si pot, anar a les classes i tallers organitzats específicament per a membres d'ESMUVI Batucada.

 

-Accepten tenir un tracte correcte i actitud positiva amb tots els membres del grup.

 

-Accepten venir de manera desinteressada i voluntària sense percebre cap retribució econòmica, llevat de despeses que puguen produir-se com ara els desplaçaments.

 

-Accepten no fer distincions de drets i obligacions entre persones que porten més temps al grup, amb les persones que entren noves. És a dir, ningú té més drets o més obligacions que els altres membres.

 

-Accepten participar i ajudar en les tasques que se li puguen encomanar dins del grup.

 

-Accepten les diferents decisions presses pels directors o staff tècnic com: assignació o canvis d'instrument, participació en les activitats o actuacions, col·locació dins la formació del grup, així com les possibles sancions.

 

-Accepten comprar el vestuari que ESMUVI Batucada utilitza per a les seues actuacions.

 

SOBRE ELS MEMBRES DEL GRUP DE DANSA

 

-Els/les membres del grup de dansa son membres d'ESMUVI Batucada i poden ser músics del grup com persones que només ballen.

 

-Els/les membres del grup de dansa es regeixen pel reglament de règim intern d'ESMUVI Batucada i l'accepten.

 

-El grup de dansa participarà en aquelles activitats on ESMUVI Batucada participe. Poden actuar individualment amb l'autorització prèvia de l'staff tècnic.

 

-Accepten comprar el vestuari que ESMUVI Batucada utilitze o es designe específicament per a les actuacions.

 

SOBRE L'INGRÉS A ESMUVI BATUCADA

 

-Qualsevol persona major d'edat pot formar part d'ESMUVI Batucada.

 

-Els/les menors d'edat i majors de 16 anys poden formar part sota la responsabilitat i tutela d'un familiar o tutor que els acompanyarà durant les activitats que realitze el grup. ESMUVI Batucada no es fa responsable dels menors d'edat del grup. Els menors d'edat poden participar a ESMUVI Batukids, grup pensat per a aquesta edat..

 

-Les persones majors d'edat amb alguna discapacitat psíquica o fisica poden formar part del grup amb igualtat de drets i deures que els altres membres. Ja que hi ha molts diferents nivells de discapacitat es farà un procediment individualitzat perque aquestes persones puguen assolir els mateixos objectius.

 

-Si alguna persona té alguna condició especial, ha de comentar-ho al staff tècnic per a mirar si es convenient que aquesta persona forme part del grup. Per exemple, problemes de salut, problemes judicials, problemes econòmics, problemes d'addiccions, problemes d'integració social, etc.

-La sol·licitut d'ingrés es farà dirigint-se als directors i la seua incorporació es realitzarà seguint criteris d'interès per al grup. Es faran a principi de cada trimestre i no poden ser en altres moments llevat de casos extraordinaris i particulars. Fins que no s'abone la primera quota trimestral, no es considerarà efectiva la sol·licitud d'ingrés a ESMUVI Batucada i poder participar de les diferents activitats.

 

-Els nous alumnes hauran de tocar aquell instrument que al grup li face falta. Així, a principi de trimestre es diran les places disponibles de cada instrument, que dependrà dels instruments lliures, baixes o canvis que han hagut el trimestre anterior. Les persones que tinguen un instrument propi, igualment tocaran aquell instrument assignat pel director. És a dir, si jo tinc un surdo, no vol dir que tocaré el surdo, si no aquella vacant instrumental lliure. Així, els nous membres han d'acceptar tocar l'instrument que el director els assigne. Si no hi ha més instruments i no hi han baixes no s'integraran persones noves dins ESMUVI Batucada i es crearà una llista d'espera.

 

-Els nous components que entren, estan en període de prova durant dos trimestres consecutius per a vore si s'adapten al funcionament i a la convivència del grup. Si durant aquest temps tenen una bona adaptació al grup, se'ls proposarà per a integrar-se al grup de manera contínua.. Si no s'adapten a les exigències mínimes, assistència a assajos i actuacions, responsabilitat, etc... no se'ls permetrà continuar. Aquelles persones que en algun moment passat han estat a la batucada, també han de passar aquest període. L'acceptació final dependrà de l'staff.

 

-Es recomana als nous membres participar en les classes organitzades específicament per a la batucada a Vinaròs i Ulldecona per aprendre els temes.

 

-El director pot convidar a tocar a alguna persona no membre del grup com a reforç esporàdic o circumstancial segons les necessitats.

 

SOBRE L'ASSISTÈNCIA

 

-Els/les membres d'ESMUVI Batucada accepten assistir als assajos, actuacions o activitats que organitze o participe ESMUVI Batucada. La no assistència durant un llarg període de temps tindrà sancions lleus, greus o molt greus. Aquestes sancions poden ser temporals o definitives.

 

-L'assistència no dóna dret prioritari per a participar en actuacions o activitats. El director de la Batucada decidirà depenent de l'actuació i activitat si aquella activitat és oberta, semi-oberta o tancada i qui pot participar.

 

-Pagar una quota no eximeix d'assistir als assajos ni dóna cap tipus de dret sobre les activitats en les que es pot participar.

 

-Si un component sap que no pot assistir durant un cert període de temps o trimestre, però continua pagant la seua quota trimestral, no perd el saldo d'actuacions i no ha de tornar a fer l'ingres a la batucada. En el moment que pugue tornar a la batucada el director musical li assignarà un instrument depenent de la disponibilita de places.

SOBRE ELS ASSAJOS, ACTUACIONS, ACTIVITATS, GRUP PILOT I STAFF

 

-Els assajos, actuacions o activitats poden ser obertes, semi-obertes o tancades. Que sigue obert, semi-obert o tancat dependrà del tipus d'assaig, actuació o activitat i objectiu a treballar.

 

-En una activitat oberta totes les persones, incloses les noves poden participar. No és requereixen grans coneixements i experiència.

 

-Una activitat semi-oberta és per a membres que com a mínim saben els temes i coreografies adequadament.

 

-En una activitat tancada, el director decideix les persones i quantitat necessàries per l'actuació o activitat concreta.

 

-El grup pilot és molt reduït, un per instrument, i amb la funció de crear o millorar temes, gravar-los, provar coreografies, i que facilitarà l'aprenentatge del grup, etc...

 

-L'staff tècnic està format per l'equip de directors i altres membres del grup i és l'òrgan que pren totes les decisions internes amb l'objectiu de millorar el funcionament , desenvolupament del grup i sancions. El director tècnic proposarà a aquelles persones interessades, la seua incorporació a l'staff. La decisió sobre una actuació, activitat, assaig, etc. és dels directors i/o l'staff i no de qualsevol altre membre. El grup no funciona de manera assamblearia, encara que els membres poden proposar i donar idees per a la millora i eficàcia del grup.

 

SOBRE EL DIRECTOR MUSICAL, EL DIRECTOR TÈCNIC, EL DIRECTOR DE BALL

 

-El director musical té la responsabilitat de vetllar per la millora musical del grup i sobre ell recau l'elecció de temes, de músics i instruments.

 

-El director musical té el dret i obligació de seleccionar l'instrument que cada persona tocarà depenent de les necessitats, coneixements, nivell musical que cada persona tingue.

 

-El director musical farà cada trimestre una llista amb les persones i instruments que tocaran durant aquell trimestre. Es possible que canvien les persones que estan en cada instrument per a millorar. És a dir, el director pot canviar les persones que hi ha a cada instrument seguint el seu criteri.

 

-El director musical decideix si una activitat és oberta, semi-oberta, tancada o grup pilot i els seus participants.

 

-El director musical pot delegar algunes de les seues funcions a altres persones si escau.

 

-El director tècnic té la responsabilitat d'organitzar les activitats, tasques econòmiques, logístiques, de marketing, comunicació, contractació, mediació en conflictes, etc. El director tècnic pot delegar part de les seues funcions en altres persones si escau.

 

-El director de ball s'encarrega d'organitzar el grup de dansa, ensenyar les diferents coreografies i vestuari del grup.

 

-El director de ball té la responsabilitat d'escollir aquelles persones que ballaran a les diferents actuacions del grup. El director de ball pot delegar part de les seues funcions en altres persones si escau.

 

-Els directors es reuniran periòdicament per a la millora de tots els aspectes del grup.

 

-Quan en algun moment hi hague algun altre director substitut o momentani, tindrà les mateixes funcions que el director titular.

 

SOBRE ELS INSTRUMENTS I VESTUARI

 

-ESMUVI disposa d'una quantitat limitada d'instruments per als membres del grup i propietat d'ESMUVI Escola de Música de Vinaròs.

 

-Els instruments propietat d'ESMUVI són únicament per a tocar a ESMUVI Batucada o en activitats que ESMUVI Batucada pugue organitzar o participar. Tocar amb un instrument d'ESMUVI Batucada en un altre grup o lloc sense el consentiment o permís queda prohibit i portarà una sanció depenent de la gravetat del fet.

 

-Els instruments propietat d'ESMUVI cedits a qualsevol membre del grup temporalment no poden ser utilitzats per terceres persones no components d'ESMUVI Batucada. En el moment que ESMUVI necessite per qualsevol motiu l'instrument cedit, cal tornar-lo el més ràpidament possible.

 

-Cada persona es responsable del transport, manteniment i millora de l'instrument que ESMUVI li ha cedit, així com els canvis de parxes o la seua decoració.

 

-Quan un membre del grup extravie, trenque o pergue material o instruments d'ESMUVI, ha de reposar, substituir o pagar l'instrument amb un altre de similars característiques. El no compliment es considerarà falta greu o molt greu.

 

-Les persones que porten el seu instrument en propietat, es fan responsables també del transport, manteniment i millora del seu instrument, així com de la seua decoració per anar tots iguals. Els instruments han de ser convenients per al grup i la seua utilització es decisió del director.

 

-El costos del vestuari corren a càrrec de cada membre del grup. ESMUVI Batucada proporcionarà o facilitarà l'adquisició del vestuari. ESMUVI Batucada no accepta devolucions de vestuari utilitzat. Es permet l'intercanvi o compra -venda de vestuari entre membres o ex-membres del grup però sota la seua responsabilitat.

 

SOBRE EL REPERTORI I COMUNICACIÓ

 

-El repertori que fem a ESMUVI Batucada pertany als seus creadors i a tot el grup i membres que hem anat millorant i adaptant-lo al nostre grup. Un membre d'ESMUVI Batucada és lliure de tocar en altres grups de Batucada amb un instrument propi, però no ensenyar o transmetre el repertori, passos o coreografies que fem a ESMUVI Batucada. Caldrà una autorització del creador del tema o dels directors del grup. El seu incompliment es considerarà falta greu o molt greu.

 

-ESMUVI Batucada utilitza canals de comunicació digitals. Els membres del grup han d'adaptar-se a aquesta manera de funcionar ja que la informació sol anar per mòbil, email i facebook i en català.

 

-Els canals de comunicació com el whatsApp són exclusius per a temes relacionats amb la batucada. Aquelles persones que no facen un bon ús o no entengen el funcionament seran esborrades temporalment dels diferents grups de comunicació.

 

SOBRE EL SALDO I LA QUOTA

 

-La creació d'un saldo té l'objectiu de facilitar la millora artística del grup en relació directa amb l'esforç que cada membre realitza.

 

-El saldo es calcula amb l'assistència a les diferents actuacions d'ESMUVI Batucada amb la nota de l'informe anual sobre l'evolució artística del membre que com alumne d'ESMUVI li correspon.

 

-El saldo serveix per a gastar-lo a qualsevol activitat pedagògica que organitza “ESMUVI Escola de Música” i va actualitzant-se amb les actuacions en les que es que participa i la nota final de curs.

 

-El saldo pot començar a utilitzar-se a partir del moment que es confirma la incorporació definitiva d'un nou membre i no abans.

 

-Aquest saldo es queda guardat fins la seua utilització per part del component i és personal i intransferible. El saldo no són deutes amb el membre i no es pot retribuir o canviar en efectiu.

 

-Aquest saldo s'elimina si: no es paga la quota trimestral, si un membre es dóna de baixa, si ha rebut alguna sanció greu o molt greu.

-La quota trimestral té un valor simbòlic de pertinença al grup, i serveix per a pagar una petita part de les diferents despeses que s'originen. Pot pagar-se per domiciliació bancaria (recomanat), transferència o en efectiu, com també es pot fer o avançar-lo en un pagament anual. La quota no varia depenent del moment d'ingrés al grup o moment de pagament. La quota pot variar depenen de les necessitats econòmiques del grup previ avís. La quota no pot fraccionar-se a gust del membre interessat.

 

-La quota trimestral és cobra en el primer mes de cada trimestre i tindran un recàrrec de 10€ passat aquest plaç d'un mes. L'impagament de les quotes s'entén com a baixa voluntària del grup. La quota, una vegada cobrada, no es objecte de devolució ni per baixa ni sanció.

 

-El saldo i la quota no es poden compensar i funcionen de manera separada ja que tenen objectius i funcions diferents.

 

SOBRE LA BAIXA VOLUNTÀRIA

 

-Un component pot donar-se de baixa en el moment que considere oportú comunicant-ho als directors per al seu coneixement i no aplicar-li les sancions per la no assistència.

 

-Un component es dona voluntàriament de baixa quan deixa de pagar la quota trimestral.

 

-Quan un component es dóna de baixa, ha de tornar tot aquell material i instruments propietat d'ESMUVI Batucada. A més perd el seu saldo acumulat automàticament.

 

-Si vol tornar a entrar , serà en el moment i amb l'instrument que el director li determine. A més, començarà amb saldo 0 i tindrà un període de prova de dos trimestres.

 

SOBRE LES SANCIONS

 

-Quan alguna persona no compleix-que alguna de les normes abans esmentada o tingue problemes de convivència dins del grup o amb algun membre se li podran aplicar sancions lleus, greus o molt greus depenent de la causa o problema. Aquests causes o problemes poden ser de:

-No complir les normes de Règim Intern d'ESMUVI Batucada.

-No complir econòmicament amb les despeses del grup o no pagar les diferents quotes.

-No venir a les activitats, assajos o actuacions reiteradament o sense explicació.

-Tenir deutes econòmics amb el grup, membres del grup i/o originats dins del grup.

-Problemes de disciplina, assistència, atenció o comportament inadequat amb membres o públic.

-Realitzar alguna activitat il·legal o delictiva dins el grup.

-Diferents tipus d'assetjament, violència física, psíquica o verbal.

-Discriminació per raons de sexe, religió, cultura, raça o capacitat.

-Qualsevol problema que pugue afectar a ESMUVI Batucada o entre les persones del grup i no tipificat en les normes.

 

-Les sancions poden ser temporals o permanents:

-Sanció lleu. Amonestació privada o pública sobre algun dels problemes o causes.

-Sanció greu. Amonestació privada o pública i exclusió temporal del grup. Pèrdua parcial o total del saldo.

-Sanció molt greu. Amonestació privada o pública i exclusió del grup per un llarg període o de manera permanent. Pèrdua del saldo.

 

-Aquestes sancions les proposaran els directors i seran aprovades per l'staff tècnic prèvia audiència o comunicació amb l'afectat.

 

ESMUVI BATUCADA és un grup de batucada i percussió brasilera que neix a ESMUVI Escola de Música l'any 2011.
Actualment som uns 30 components en...
Videos Tutorials
Fem públic ja el nostre video que ja podeu compartir i mostrar a tota la humanitat. Gràcies a tots els que vau participar. Tot esforç té la seu...
Activitats, assajos i actuacions d'esmuvi batucada

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884